Kurs języka karaimskiego

  • Witaj na internetowej platformie nauki języka karaimskiego. 

    Język karaimski, jest nośnikiem kultury oraz tradycji, jest niezwykle ważnym elementem dziedzictwa karaimskiego. W chwili obecnej jest zagrożony wymarciem - język zna kilkadziesiąt osób z najstarszego pokolenia oraz badacze tego języka. Ten niezwykle niepokojący trend pragneiemy zmienić. Dlatego też, aby zapobiec zagrożeniu wymarcia języka karaimskiego w Rzeczpospolitej, podjęto działania mające za zadanie powstrzymać procesy jego zanikania nosicieli języka.

  • Kursy języka oparte są o multimedialne materiały dotyczące zagadnienia dorobku kulturowego Karaimów.

  • Pragniemy zabezpieczyć zagrożone niematerialne dziedzictwo kulturowe Karaimów.